Tweede graad aanraken

Latijn

Net zoals dat in het huidige systeem het geval is, gaat het om een sterk theoretische richting. Leerlingen krijgen een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Deze leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven door het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en de cultuur van de klassieke oudheid.

Natuurwetenschappen

Ook deze studierichting is een sterke theoretische richting met naast de 3 kernwetenschappen (fysica, biologie en chemie) ook wiskunde in de hoofdrol. Een brede algemene vorming (verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels, geschiedenis) wordt gecombineerd met probleemoplossend leren.

Moderne talen

Moderne talen wil leerlingen eveneens algemeen vormen. Zoals de naam laat vermoeden ligt het accent hoofdzakelijk op een
uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands.
Daarenboven krijgen zij Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en benadert verschillende componenten van taal ook op een wetenschappelijke manier. Maar
laat je niet misleiden door de naam: ook fysica, chemie en wiskunde komen nog voldoende aan bod.

Economische wetenschappen

De huidige studierichting ‘Economie’ (ASO) zal voortaan ‘Economische wetenschappen’ heten. Het is een sterk theoretische richting met –uiteraard- een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Ook Nederlands, de moderne vreemde talen (Frans, Engels) en geschiedenis komen uitgebreid aan bod. Leerlingen verwerven inzicht in de economie als systeem en bekijken de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om op die manier economische en wiskundige concepten en hun verbanden te begrijpen.

Biotechnieken

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er
bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leren leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Biotechnologische STEM – wetenschappen

Biotechnologische STEM – wetenschappen is een theoretische studierichting die een brede algemene vorming combineert met natuurwetenschappelijk denken en wetenschappelijke vaardigheden. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Vanuit een wiskundige achtergrond denken leerlingen na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. De leerlingen krijgen een brede algemene
vorming maar maken ook kennis met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Ze filosoferen over de
mens en de wereld en leren kijken en luisteren naar kunst in al zijn facetten.
Ze buigen zich over klassieke psychologische en sociologische theorieën en ontwikkelen daardoor een wetenschappelijk
sociologisch en psychologisch begrippenkader. Voor talen en geschiedenis ligt de lat hoger dan in de richting
Maatschappij -en welzijnswetenschappen. We spreken van ‘verdiepte’ basisvorming voor die vakken.

Klik hieronder om meer te weten te komen over onze wetenschappen richting.

Maatschappij- en
welzijnswetenschappen

is een theoretische studierichting die inhoudelijk sterk gelijkt op de studierichting
Humane Wetenschappen. Voor vakken zoals sociologie en psychologie is het leerplan minder diepgaand en
worden ook meer lesuren voorzien dan in de richting Humane wetenschappen.
Het leerplan filosofie benadrukt dan weer meer de toepassingen en voor
de talen en geschiedenis gelden hier basisdoelstellingen.

Zorg en welzijn

is de nieuwe naam voor Verzorging-voeding (BSO) en is een praktische studierichting. Aandacht
voor de (gezonde) mens in de thuiscontext staat centraal en dus wordt er flink geoefend op sociale, communicatieve
en maatschappelijke vaardigheden. De leerlingen verwerven een basisinzicht
in anatomie (leer van de lichaamsbouw) en fysiologie (wetenschap die zich bezig houdt met de werking van organen).
Ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.