home1

Waar staan we voor?

Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs aan vertrekkend vanuit een christelijke identiteit. We begeleiden jongeren tot jongvolwassenen die op een kritische, verantwoorde, autonome, creatieve en verdraagzame manier participeren aan de samenleving.

Enthousiasme, bekwaamheid, samenwerking, verantwoordelijkheid en respect vormen de rode draad doorheen ons handelen op school. Het zijn deze waarden die de school maken tot wat ze is en die centraal staan bij het uitvoeren van het pedagogisch project.

Onze werking
Een deskundig en geëngageerd team.
Aandacht voor behoeften en noden van alle jongeren en de wil om gepaste antwoorden aan te bieden. Participatief beleid met oog voor evoluties en vernieuwingen op vlak van didactiek, zorg, infrastructuur, ICT, maatschappij, welzijn …