Algemene voorwaarden BEURM trail

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van OLVP Bornem secundair onderwijs van de vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem. Voor al uw vragen is OLVP Bornem secundair onderwijs uw aanspreekpunt. OLVP Bornem secundair onderwijs is te bereiken elke werkdag tussen 8.30 u. en 17 u. Telefoon: 03 861 41 10
E-mail: onthaal@olvpbornem.be

Artikel 1. Inschrijving
De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2. Herroepingsrecht
In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Gelieve ons zo snel mogelijk te contacteren.

Artikel 3. Annulering van het evenement
Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zullen we voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement. We kunnen in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 4. Deelname
Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving.

Artikel 5. Prijzen
De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw.

Artikel 6. Betaling
De deelnemer dient bij voorkeur vooraf, via het voorziene online betalingssysteem, het volledige bedrag van de inschrijving te betalen.
OLVP Bornem secundair onderwijs meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7. Wijziging van de inschrijving
Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse.

Artikel 8 Gezond & veilig sporten
Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

Artikel 9. Persoonsgegevens
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisatie van de kids run en BEURM-trail. OLVP Bornem secundair onderwijs zal deze gegevens gebruiken voor de deelname van het event. De deelnemer kan te allen tijde vragen om toegang te krijgen tot deze informatie en verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.
Voor gerichte beelden zullen we uw toestemming vragen. Sfeerbeelden kunnen we altijd maken.

Artikel 10. Opmerkingen/klachten
Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. OLVP Bornem secundair onderwijs zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen. Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.

Artikel 11. Geldigheid clausules
Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.